Konsultointi

Mistä on kysymys?

Sanasta konsultaatio herää lukijalle jonkinlainen mielikuva asiasta ja työtavasta. Mikäli kokemusperäinen tieto on vähäistä ja ohutta, mielikuva saattaa värittyä kohtuuttomasti, ja niin muodoin ohjata suhtautumistamme konsultaatiotyöhön yleisemminkin. Olenko perillä konsultaation erilaista vivahteista?

Perinteisesti konsultteja on käytetty erityisesti liikkeenjohdon toiminnan apuna. Nyttemmin lähes kaikissa asiantuntijaorganisaatiossa on mahdollista kuvata omaa työskentelyotetta konsultoivaksi. Pelkästään Suomessa konsultaatiota tarjoavia yrityksiä ja ammatinharjoittajia löytyy useita satoja. On siis aiheellista kysyä, mistä on kulloinkin kysymys?

Konsultaatiotoiminnan sisältö vaihtelee paljon sen mukaan, millä alalla toimitaan. Yleisesti konsultaatiolla tarkoitetaan jonkun tiedon, taidon, osaamisen tai arvion tilaamista asiakkaan tai asiakasorganisaation toiminnan ja tuloksen parantamiseksi. Tämän lisäksi työyhteisöelämässä on alettu kaivata myös ”pintaa syvemmälle luotaavaa” konsultaatioapua. Tällöin on asetettu jo lähtötilanteessa päämääräksi ja unelmaksi pysyvämmät henkilökohtaiset tai yhteisölliset uudistukset.

Tästä viesti on katseltavissa YouTubessa; sijoitettu 3K Savon muiden konsulttikaverieni joukkoon. Suoralla linkillä uusimpaani…

Mitä painotan tällä hetkellä?

  • Työskentelen konsultatiivisella työotteella. Käsitykseni oppimisesta ja muutoksesta ei perustu yhteen teoreettiseen viitekehykseen ja joko-tai -ajattelun välttämättömyyteen, vaan sekä-että -asetelmien viljelyyn ja erilaisten teknikoiden ja menettelytapojen tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen tapauskohtaisesti
  • Organisaatiokonsultaatiossa ja kehitystyössä korostan puhumisen dialogisuutta, tutkimisen välttämättömyyttä ja systeemistä ajattelua. Lisäksi olen tottunut huomioimaan kohtuullisessa määrin psykodynaamisen yksilö- ja yhteisötodellisuuden; se usein paljastuu rationaalisuuden ja epärationaalisuuden vuorotteluna ihmisten työtoimintaan vaikuttavana seikkana, mutta jota tavallisesti on varsin vaikea nähdä sellaisen, joka toimii systeemissä sisällä. Ajattelen, että edellä mainittujen näkökulmien yhdistäminen ja luova sovellutustaito tuottavat kaivattua perusinhimillistä ymmärrystä yksilöiden käyttäytymiseen suuremman systeemin osana
  • Prosessikonsultoinneissa on keskeinen lähtökohtani se, että kykenisin konsulttiroolissani tarjoamaan asiakkaalle sellaista turvallisuutta ja jatkuvuutta, että osallistujat sitoutuvat prosessityöskentelyyn myös sisäisesti
  • Mitä enemmän olen ryhmien ja organisaatioiden kanssa työskennellyt, sitä selkeämmin olen alkanut nähdä, kuinka tarpeellista osallistujien on voida tuntea osaamisen ja kompetenssin tunteita myös silloin, kun on kaikkein valottominta
  • Konsultaatiotyö – sellaisena kuin itse sen miellän ja toteutan – on enemmän kuin kimppakivaa työajalla. Oheinen (pelkistetty) kuva kielii työyhteisön monitasoisuudesta ja systeemisyydestä. Siellä on aina luultua enemmän ns. liikkuvia tekijöitä ja sisäistä dynaamisuutta, samoin myös kasvupotentiaalia. Systeemissä työskentely on kaikille osapuolille sekä erittäin vaativaa ja haasteellista että opettavaa ja palkitsevaa
  • Konsultaatiotyössäni parhaimmat tulokset olen saavuttanut, kun olen soveltanut tapauskohtaisesti ja luovasti Marvin Weisbordin A six-box diagnostic modelia
  • 3K Savon konsultti- ja partneritoimeksiannoissa minua ilahduttaa nuo kolme k-sanaa.

3K Savo – Kokonaisvaltaisesti – Kotoisasti – Koilliseen – Tehkäämme yhdessä parempaa!

Lähteet:

Marvin Weisbord & Janoff Sandra, Future Search – An Action Guide to Finding Common Ground in Organizations & Communities. Berrett-Koehler, San Francisco (2000); Pekka Tokola & Harri Hyyppä, Konsultaatiotyön perusteita. Metanoia Instituutti (2004).